Top

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst van UNITEDFIT. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden UNITEDFIT, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

UNITEDFIT is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer [50910701].

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

a. UNITEDFIT drijft een onderneming die onder meer fitness trainingen en outdoor Bootcamps voor particulieren en bedrijven verzorgt onder de naam “Personal Training” , “Small Group Training” & “Business Bootcamp”.

b. Deze Algemene Voorwaarden UNITEDFIT zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding inzake een training die op enig moment tussen UNITEDFIT en een deelnemer, contractspartner of wederpartij van toepassing is of wordt. Bij registratie gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden UNITEDFIT.

c. Iedere rechtsverhouding inzake een training met UNITEDFIT valt onder deze Algemene Voorwaarden UNITEDFIT en slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene Voorwaarden UNITEDFIT geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.

d. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden UNITEDFIT strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.

e. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden UNITEDFIT op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het UNITEDFIT toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.

2. OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst tussen UNITEDFIT en haar deelnemer, contractspartner of wederpartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie.

b. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van UNITEDFIT. Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen.

c. Voor UNITEDFIT ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door haar deelnemer, contractspartner of wederpartij aan haar verplichtingen is voldaan.

d. Aanmeldingen voor de reguliere trainingen dienen gedaan te worden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem of via de club app. De aanmelding via dit systeem is verplicht.

e. Deelnemers kunnen zich voor aanvang van een reguliere training nog uitschrijven. In het aanmeldingssysteem staat per training de desbetreffende termijn aangegeven waarbinnen dit dient te geschieden. Bij later of niet annuleren is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.

f. UNITEDFIT is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

3. GELDIGHEID ABONNEMENTEN EN RITTENKAARTEN

a. Abonnementen van UNITEDFIT hebben een minimale looptijd van 4 maanden. Hierop bestaan geen uitzonderingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

b. Abonnementen stoppen na 4 maanden niet automatisch en worden stilzwijgend verlengd met telkens één maand.

c. Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

d. Bij zware blessures, een zwangerschap of een langdurig bezoek aan het buitenland kunnen wij het abonnement bevriezen. UNITEDFIT kan hiervoor een doktersverklaring verlangen.

4. BETALING

a. Betalingen dient automatische incasso, per bank, contant of via het daarvoor bestemde online betalingssysteem te geschieden.

b. UNITEDFIT heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

c. De facturatie van de abonnementen lopen tijdens de zomerstop van max. 3 weken en kerstvakantie gewoon door.

5. WIJZIGING OF OPSCHORTEN OVEREENKOMST DOOR UNITEDFIT

a. UNITEDFIT behoudt zich het recht voor een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren.

b. Buitengewone omstandigheden leveren voor UNITEDFIT altijd overmacht op en ontheffen UNITEDFIT van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is UNITEDFIT ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

c. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. UNITEDFIT is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.

Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door UNITEDFIT van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, contractspartner of wederpartij.

6. ANNULERING OP BEËINDIGING TRAININGSTRAJECT OF ABONNEMENT DOOR DE DEELNEMER, CONTRACTPARTNER OF WEDERPARTIJ

a. Annuleren van een inschrijving voor een trainingstraject kan alleen schriftelijk en vóór het trainingstraject is gestart. UNITEDFIT bevestigt de annulering schriftelijk. In het geval dat het trainingstraject is gestart, kan niet meer worden geannuleerd.

b. Het beëindigen van een abonnement of trainingstraject dient altijd schriftelijk te geschieden. De opzegging dient te worden verzonden naar info@unitedfit.nl.

c. Bij het beëindigen van een abonnement of trainingstraject geldt één maand opzegtermijn, te rekenen van de datum van ontvangst van de opzegbrief.

d. De kosten voor de deelnemer, contractspartner of wederpartij zijn: – annuleren tot meer dan 4 weken voor aanvang van het trainingstraject: kosteloos; – 3 tot 4 weken voor aanvang van het trainingstraject: 25% van het factuurbedrag; – 2 tot 3 weken voor aanvang van het trainingstraject: 50% van het factuurbedrag; – 1 tot 2 weken voor aanvang van het trainingstraject: 75% van het factuurbedrag; – tot 1 week aanvang van het trainingstraject: het gehele factuurbedrag

7. AANSPRIJKELIJKHEID

a. UNITEDFIT, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een training. Deelname aan een training van UNITEDFIT geschiedt op eigen risico.

b. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van UNITEDFIT, haar medewerkers en trainers, is UNITEDFIT niet aansprakelijk.

c. UNITEDFIT is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is UNITEDFIT niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training. Een training kan intensief en blessuregevoelig zijn. De deelnemer, contractspartner of wederpartij dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer, contractspartner of wederpartij advies in te winnen bij een arts. UNITEDFIT behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training

d. UNITEDFIT is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers, contractspartners of wederpartijen. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training.

8. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a. UNITEDFIT respecteert de privacy van haar deelnemer, contractspartner of wederpartij en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. UNITEDFIT gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming. UNITEDFIT zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.

b. De verstrekte informatie op de website www.unitedfit.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie

c. Hoewel UNITEDFIT de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan UNITEDFIT niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. UNITEDFIT aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van UNITEDFIT sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

d. De website www.unitedfit.nl is de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van UNITEDFIT.

e. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring UNITEDFIT.

f. UNITEDFIT gebruikt gemaakte beeldmateriaal van de leden uitsluitend voor promotie op social media. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven.

9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a. Van deze Algemene Voorwaarden UNITEDFIT kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door UNITEDFIT

b. Op elke overeenkomst tussen UNITEDFIT en een deelnemer, contractspartner of wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.

c. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden UNITEDFIT van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.